Made to Order Transformer

สำหรับงานที่ต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเฉพาะ ตามประเภทการใช้งานซึ่งแตกต่างจากระบบไฟฟ้าโดยทั่วไป ทีมงานหม้อแปลงไฟฟ้า FL-FULL LIGHT สามารถออกแบบและผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการต่อวงจรตาม Vector Group เช่น Ynd11, หม้อแปลง Step Up จากไฟฟ้าแรงต่ำเป็นไฟฟ้าแรงสูง เช่น จาก 400 V. เป็น 6000 V. และหม้อแปลงที่ดีไซน์ปอร์เซ็นต์ TAP ให้แตกต่างตามลักษณะการใช้งาน เช่น 3.8% เป็นต้น

หมวดหมู่: