บริการบำรุงรักษาระบบ MDB

ตรวจสอบเบรกเกอร์ คาปาซิเตอร์ และตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

ทำความสะอาดระบบ

เทอโมแสกน Thermo Scan

วิศวกรเซ็นรับรอง