แกนเหล็ก

เหล็กซิลิคอนชนิดเหล็กรีดเย็น(cold roll grain oriented ;CRGO) ที่ความหนาระหว่าง0.23-0.3มม.จะนำเข้ามาเป็นม้วนขนาด3-5ตัน ก่อนเข้าสู่ขบวนการผลิตจะมีการวัดความหนา ไม่เกินเกณฑ์กำหนดก่อนนำมาตัดตามแบบสลิทเหล็ก ที่ความกว้างต่างๆเช่น50,70,90,…240มม เป็นต้น

เหล็กที่ถูกสลิทแล้วจะนำไปเข้ากระบวนการตัดมุม45องศา และวีเชฟด้วยใบมีดคาร์บายที่มีความแข็งแรง มีความคม ทำให้ลดรอยเหยินที่ขอบเหล็กจากการตัดทำให้เหล็กวางเรียงได้แนบสนิทลดการสูญเสียในแกนเหล็กและ เพื่อเตรียมไปเรียงแผ่นเหล็กให้เป็นแกนเหล็กหม้อแปลง ด้วยการเรียงที่มีมุมต่อชนกันสนิทเพื่อไม่ให้เกิดกระแสเอ็ดดี้(eddy current)ที่จะทำให้เกิดความสูญเสียพลังงานในแกนเหล็กมากขึ้น หม้อแปลงFL Full Lightได้นำการเรียงแผ่นเหล็กซิลิคอนแบบสเตปแล็ป (Step lap) เพื่อลดการสูญเสียที่แกนเหล็ก(Core Loss or No Load loss)ช่วยทำให้แกนเหล็กมีขนาดเล็กลง หม้อแปลงมีขนาดเล็กลงด้วย

แกนเหล็กที่ได้เรียงและฟอร์ม(Form)จนเป็นแกนเหล็กสมบูรณ์จะถูกวัดขนาดวงของแกนเหล็ก และทดสอบความสูญเสียพลังงาน (Core Loss)ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการประกอบคอยล์แดง(coils winding) สวมทับแกนเหล็กต่อไป

หม้อแปลงไฟฟ้า FL Full Light ได้ออกแบบแกนเหล็กโดยเลือกใช้บีเอ็มสูง ซึ่งทำให้………เสียงของหม้อแปลงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่…จึงมีน้อยทำให้ หม้อแปลงฟูลไล้ท์ มีเสียงเงียบขณะใช้งาน ไม่เป็นมลพิษทางเสียงต่อสิ่งแวดล้อม