วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านไฟฟ้า


พันธกิจ

  1. ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความคงทน และประสิทธิภาพสูงสุด

  2. มุ่งเน้นความสำคัญด้านการให้บริการ และคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ

  3. บริหารจัดการด้วยระบบ Total Quality Management (TQM) พร้อมนำระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กรอย่างมีบูรณาการ
  4. สร้างทีมเวิร์คด้านทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง เป็นหนึ่งเดียว ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
  5. ดำเนินธุรกิจ โดยใส่ใจต่อสังคม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ